Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πράσινος Τουρισμός-Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος και περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί πλήρως με την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης, χρηματοδότησης και απόρριψης των προτάσεων (επενδυτικών σχεδίων) που υποβλήθηκαν. 

Eκδοση Απόφασης Αποδοχής Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξη, έγκριση, χρηματοδότησης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση απόφασης 28-11-2011)

 Έκδοση ΦΕΚ σύστασης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

επιστροφή