Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Eναλλακτικός Τουρισμός-Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των προτάσεων (υποβολή φακέλων υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 1/3/2012) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος και περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται στον Οδηγό του προγράμματος (σελ.63-70)

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση της σχετικής απόφασης.

επιστροφή