Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες - Υποβολή Προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ των φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή για τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις έως τις 12/1/2011(καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής).  

Συνολικά κατατέθηκαν 627 φάκελοι υποψηφιότητας(επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας έναντι 629 προτάσεων που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά. 

Ο  συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε €158.409.164,89  και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη  σε €69.528.355,05.

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τελικώς υπεβλήθησαν 552 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού  €138.845.931,01  και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης € 60.104.047,05 , ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 75 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού  €19.563.233,38 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €9.424.308,00.  

 Πίνακας κατανομής προτάσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ " Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες΄"

  Πίνακας κατανομής  ανά νομό των φακέλων υποψηφιότητας που τελικά υποβλήθηκαν και θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ " Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες΄"

επιστροφή