Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' - Υποβολή Προτάσεων

Oλοκληρώθηκε την Τρίτη 8/11/2011 η φυσική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

Με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τις επιχιερήσεις, στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας κατατέθηκαν τελικώς  221 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις/επενδυτικά σχέδια)  με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό € 37.240.753,20 και  συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη €22.344.451,92. Δεν υποβλήθηκαν 3 φάκελοι επιχειρήσεων οι οποίες είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρότασή τους.

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας κατατέθηκαν  211 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις/επενδυτικά σχέδια) συνολικού αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού  €35.157.151,61 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης € 21.094.290,97 ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας κατατέθηκαν 13 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις/επενδυτικά σχέδια) συνολικού αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού  €2.083.601,60 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €1.250.160,96.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 1/11/2011 είχε ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων όπου στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. 224 προτάσεις  (επενδυτικά σχέδια)  με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό €37.783.535,43  και  συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη € 22.670.121,26.

Συνολικά σε πανελλαδικό επίπεδο υπεβλήθησαν αρχικά ηλεκτρονικά 1170 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό   €194.972.817,662  και συνολική δημόσια δαπάνη €116.944.183,20 που υπερκαλύπτει κατά 4 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος (30 εκ. ευρώ) ενώ σε έντυπη μορφή υποβλήθηκαν 1147 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια)  συνολικού αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού €191.545.547,33 και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €114.927.328,40.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα έως την Τρίτη 8/11/2011 αναμένεται να κατατεθούν/υποβληθούν στους τόπους υποβολής των προτάσεων που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των προτάσεων οι φάκελοι υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

Στατιστικά στοιχεία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας (προτάσεις/επενδυτικά σχέδια) στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας πανελλαδικής κατανομής φακέλων υποβληθεισών προτάσεων (επενδυτικών σχεδίων) ανά Περιφέρεια Υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων

 

Πίνακας κατανομής ανά Νομό  ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ

 Πίνακας πανελλαδικής κατανομής ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ανά Περιφέρεια Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων

επιστροφή