Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών -Ενταξη έργων

24-6-2014 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' μετά την έγκριση ενστάσεων(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 24/6/2014).

28-2-2013 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» - Απόρριψη Προτάσεων – Συνέχιση Αξιολόγησης (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στο Διαύγεια 28/2/2013)

28-2-2013 Kατανομή ανά Νομό ενταγμένων έργων στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Πανελλαδική Κατανομή ανά Περιφέρεια των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών -Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

επιστροφή