Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών -Πρόοδος Υλοποίησης

Μέχρι σήμερα :

 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία  υποβολής των προτάσεων (18/5/2012) και παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας (255/2012).
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προαξιολόγησης του προγράμματος που περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος για την τελική γνωμάτευση της Επιτροπής επί των προτάσεων που τελικώς θα προχωρήσουν στο στάδιο της τεχνικής και οικονομικής  αξιολόγησης από τους αξιολογητές.
 • Ολοκληρώθηκε η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προτάσεων από τους αξιολογητές.
 • Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφάση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 • Εκδόθηκαν τα Τεχνικά Παραρτήματα που συνοδεύουν την απόφαση ένταξης για κάθε Δικαιούχο. 
 • Ειδοποιήθηκαν οι Δικαιούχοι του προγράμματος για τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής και την κατάθεση Υ.Δ. Ν1599/86 για την υλοποίηση του έργου τους. Η διαδικασια λήψης προκαταβολής γίνεται με τη χρήση http://www.ependyseis.grΠΚΣΕ της http://www.mou.gr ΜΟΔ Α.Ε.
 • Απεστάλλησαν τα έντυπα παρακολούθησης (αιτήματα τροποποίησης, αιτήματα επαλήθευσης) στους Δικαιούχους. Η υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης και επαλήθευσης θα γίνεται με τη χρήση εξωσυστημικής διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε.
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας και εκδόθηκαν τα τελικά αποτελέσματα.
 • Έχει ξεκινήσει (με εξωσυστημικό τρόπο) η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης και πιστοποίησης (διοικητική/επιτόπια) από τον ΕΦΕΠΑΕ η οποια βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.
 • Οι εκταμιεύσεις της δημόσιας χρηματοδότησης έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη όπως και οι διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των έργων των Δικαιούχων.
 • Εκδόθηκε απόφαση παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 30/6/2015.
 • Eχει δοθεί η χρήση του ΠΣΚΕ για την υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων τροπποίησης.
 • Εκδόθηκε απόφαση παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 31/12/2015.
 • Εκδόθηκε τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος -παράταση για την υποβολή αιτημάτων ολοκλήρωσης του έργου.
 • Ξεκίνησε η υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

επιστροφή